STATUT WSPÓLNOTY „WIARA I ŚWIATŁO” przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie

STATUT WSPÓLNOTY „WIARA I ŚWIATŁO”
przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie z siedzibą:
ul. W. Jagiełły 33 m.1, 14-100 Ostróda
OSTRÓDA 2011ROK


ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA, CZAS TRWANIA
§ 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi
nazwę: WSPÓLNOTA „WIARA I ŚWIATŁO” PRZY PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU Z SIEDZIBĄ: UL. JAGIEŁŁY 33 m 1,
14-100 OSTRÓDA
§ 2. Teren działania: Polska.
§ 3. Siedziba władz Stowarzyszenia: miasto Ostróda.
§ 4. Stowarzyszenie ma prawo zrzeszania się w organizacjach krajowych i
międzynarodowych.
§ 5. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie
prawa o stowarzyszeniach.
§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§ 8. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 9. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną, fizyczną lub sprzężonymi niepełnosprawnościami zwanych dalej osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzin; ochrona praw, godności i interesów jego członków oraz ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych.


§ 10. Sposoby realizacji zamierzonych celów.
1. Organizacja czasu wolnego poprzez:
a)    organizowanie obozów letnich i zimowych i wyjazdów integracyjnych, turystycznych, rehabilitacyjnych, wycieczek oraz pielgrzymek – krajowych i zagranicznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców (opiekunów) oraz wolontariuszy i osób działających na rzecz stowarzyszenia;
b)    spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców (opiekunów) oraz wolontariuszy i osób działających na rzecz stowarzyszenia;
c)    spotkań i szkoleń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością;
d)    spotkań i szkoleń dla wolontariuszy działających na rzecz Stowarzyszenia  
2 . Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych, w tym przede           wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie kościoła katolickiego poprzez:

a) umożliwianie aktywnego uczestnictwa w nabożeństwach;
b) przygotowywanie do sakramentów i udzielanie ich zgodnie z nauką kościoła katolickiego
c) Organizowanie rekolekcji służących duchowemu rozwojowi wszystkich członków.
3. Działania na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji.
4. Pomoc w adaptacji mieszkań i tworzenie mieszkań chronionych.
5. Pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
6. Współpraca z:
a) innymi organizacjami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych,
b) osobami wspierającymi działania stowarzyszenia, głównie z wolontariuszami działającymi na rzecz stowarzyszenia.
§ 11. Zasady działania Stowarzyszenia:
7. Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów działalności
pochodzą z:
a)    funduszu założycielskiego,
b)    dochodów z majątku Stowarzyszenia,
c)    darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych, nawiązek sądowych, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
d)    dochodów z darów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
e)    składek członkowskich,
f)    odsetek i depozytów bankowych.
8. Stowarzyszenie gromadzi fundusze na koncie bankowym.
9. Darczyńca przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że
środki te mają być przeznaczone na określoną działalność Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Stowarzyszenie zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
10. Realizacja samopomocy członków Stowarzyszenia odbywa się poprzez:
a)    Tworzenie więzi przyjaźni z osobami z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinami oraz ich przyjaciółmi, to jest wolontariuszami działającymi na rzecz stowarzyszenia
b)    inicjowanie samopomocy członków Stowarzyszenia,
c)    reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej oraz organów i instytucji społecznych, udzielanie pomocy finansowej z posiadanych na ten cel funduszy,
d)    prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej,
e)    organizowanie spotkań z ludźmi z zakresu lecznictwa, psychologii,
f)    prowadzenie działalności wydawniczej.
11. Fundusze stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b)    przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d)    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. Zakaz zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 12. Członkiem Stowarzyszenia może zostać:

1. Rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych.
2. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i wyrażają chęć nieodpłatnej pracy na   rzecz Stowarzyszenia
3. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji.
4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 13. Utrata członkostwa odbywa się poprzez:    

5. Skreślenia z listy członków na skutek rażącego naruszania postanowień statutu; uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.
6. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie.
7. Nie uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie bez
konkretnej przyczyny – decyzje podejmuje Prezes, zatwierdza Zarząd.
8. Zaleganie, mimo upomnień, w opłacie składek członkowskich w czasie
dłuższym niż 12 miesięcy, decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.
9. Zgon członka.


§ 14. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
10. Uczestniczyć w ogólnych spotkaniach Stowarzyszenia.
11. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości.
12. Regularnie płacić składki.
§ 15. Członkowie Stowarzyszenia maja prawo:
13. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
14. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w ochronie praw statutowych
członków.
15. Otrzymywać od Stowarzyszenia pomoc finansową w uzasadnionych
wypadkach losowych, w ramach środków Stowarzyszenia przeznaczonych na ten cel. Zakres i formy pomocy finansowej określa Zarząd.
16. Występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.
17. Korzystać z urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia oraz imprez,
wyjazdów organizowanych przez Stowarzyszenie.
18. Być na bieżąco informowanymi o wszystkich działaniach i decyzjach
Stowarzyszenia.
19. Brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują
uchwały dotyczące jego osoby.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 16. Władze Stowarzyszenia tworzą:
•    Walne Zebranie Członków jako najwyższa władza Stowarzyszenia – paragraf 17 statutu.
•    Zarząd składający się z 4 do 6 członków; kadencja trwa dwa lata –paragraf 18 statutu.
•    Komisja Rewizyjna w składzie 3 do 5 osób; kadencja trwa dwa lata – paragraf 19 statutu.


§ 17. Walne Zebranie – musi brać w nim udział przynajmniej 2/3 członków
Stowarzyszenia.
1. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jako zwyczajne przynajmniej
raz w roku lub nadzwyczajne w zależności od potrzeb.
2. Zadania to rozpatrywanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym:
a)    przyjmowanie planów działania i budżetu,
b)    przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
c)    uchwalanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
d)    powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i zawartym w nim regulaminie wyborów,
e)    uchwalanie statutu i zmian w statucie,
f)    uczestnicy Walnego Zebrania podejmują decyzje w formie uchwał większością głosów; w sytuacji równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
3. Zasady dokonywania zmian w statucie:
a)    zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania,
b)    projektowane zmiany statutu powinny być umieszczane w porządku obrad,
c)    zmiany statutu podlegają zatwierdzeniu przez Sąd Rejestracyjny.
4. Zwoływanie Zebrania Walnego Zwyczajnego:
a)    o terminie zwyczajnego zebrania walnego członkowie powinni być poinformowani na 14 dni przed jego terminem.
b)    W przypadku braku frekwencji do odbycia walnego zebrania w I terminie, należy ustalić II termin po upływie co najmniej 1 doby i należy przeprowadzić bez względu na ilość członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane i może być zwołane przez:
a)    Zarząd Stowarzyszenia
b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
c)    na wniosek połowy liczby członków Stowarzyszenia.
Termin należy ustalić i powiadomić o nim członków na 21 dni przed terminem zebrania.
§ 18 Zarząd Stowarzyszenia:
6. Kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
7. Składa się z 4-6 członków; kadencja trwa dwa lata.
8. Członkowie Zarządu mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia na
kolejną kadencję. Ilość kadencji jest nieograniczona.
9. Skład:
a)    prezes
b)    zastępca prezesa
c)    skarbnik
d)    sekretarz
e)    członkowie
10. Wybór:
a)    kandydatów do Zarządu proponują członkowie Walnego Zebrania; nie ogranicza się liczby,
b)    głosowanie jest tajne,
c)    odwoływanie członków Zarządu przebiega podobnie jak wybór,
d)    uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na takich zasadach jak wybór.
11. Zadania:
a)    wybór Prezesa i zawiązanie Zarządu,
b)    uchwalanie ogólnego programu w oparciu o wnioski członków Stowarzyszenia,
c)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d)    powoływanie kół, koordynowanie działań i kontrola ich działalności,
e)    przyjmowanie sprawozdań z działania poszczególnych członków, kół i Komisji Rewizyjnej,
f)    zwoływanie walnych zebrań,
g)    przyjmowanie nowych członków (konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu),
h)    sprawowanie ogólnego zarządu majątkiem Stowarzyszenia, nadzór nad funduszem i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
i)    przyznawanie pomocy członkom Stowarzyszenia w ramach posiadanych, przeznaczonych na ten cel środków,
j)    ustalenie kwoty i terminu płacenia składek członkowskich,
k)    podejmowanie decyzji o zwolnieniu z płacenia składek przez niektórych członków Stowarzyszenia.
12. Zaciąganie zobowiązań majątkowych:
a)    Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd, a w imieniu Zarządu jednoosobowo:
•    Prezes Stowarzyszenia
•    Zastępca Prezesa Stowarzyszenia
b)    Wszelkie zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności łącznego podpisu upoważnionych osób, to jest Prezesa i jego zastępcy
c)    Czeki, polecenia przelewu oraz inne dokumenty obrotu pieniężnego podpisują łącznie dwie osoby spośród trzech wybranych do reprezentowania Stowarzyszenia i do tego upoważnionych, to jest:
•    Prezes
•    Zastępca Prezesa
•    Skarbnik
d)    Rachunkowość Stowarzyszenie prowadzi według ogólnie obowiązujących przepisów.


§ 19. Komisja Rewizyjna:
13. Wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3-5 osób, spośród siebie
wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
14. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)    nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)    funkcja jest pełniona społecznie, członkowie komisji otrzymują tylko zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu wykonania zadania zgodnie z zakresem ich obowiązków.
15. Zadaniem jest nadzór i kontrola nad działalnością finansową Zarządu i
zgodnością działania ze Statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania.
16. W przypadku nie przestrzegania regulaminu przez członka Zarządu Komisja
Rewizyjna ma prawo wystąpić do pozostałych członków Zarządu z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach danej osoby.


§ 20. UCHWAŁY:
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Prezes Zarządu. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.


ROZDZIAŁ V

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 21. Stowarzyszenie mogą rozwiązać członkowie Walnego Zebrania
podejmując uchwałę większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 22. Likwidacja Stowarzyszenia musi być przeprowadzona z obowiązującymi
przepisami, a majątek Stowarzyszenia, po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele innego stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym mieście, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

OSTRÓDA, dnia 08.05.2011